Vacature RSB-bestuur


Het bestuur van de RSB zoekt in verband met het per 11 september aftredend en niet herkiesbaar zijn van de huidige functionaris een:

Secretaris


De secretaris:

o is belast met het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van alle vergaderingen.
o verzorgt de oproeping voor alle vergaderingen en verstuurt de vergaderstukken.
o legt actiepunten vast.
o voert de correspondentie namens de RSB en bewaart daarvan afschriften.
o behandelt de aanvragen en opzeggingen van het lidmaatschap van de individuele leden respectievelijk de aansluiting van verenigingen.
o is verantwoordelijk voor het archief van de RSB.
o schetst in zijn jaarverslag een zo getrouw mogelijk beeld van het reilen en zeilen van de RSB in het verslagjaar.
o houdt bestanden met contactadressen van verenigingen en verenigingsfunctionarissen aktueel.

Enige administratieve- en computervaardigheid is voor het uitoefenen van de functie noodzakelijk.

Bent u geïnteresseerd in de bestuursfunctie neemt u dan contact op met de voorzitter van de RSB, de heer A. Ayala via e-mail: voorzitter@r-s-b.nl, die u nadere informatie kan verstrekken.