GP6 – De Pionnetjes jeugdtoernooi


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 16/10/2022
1:00 pm - 5:30 pm

Locatie
CON de Wereldschool

Categorieën


Zondagmiddag 16 oktober, 13.00 uur: het Jeugdtoernooi van de Pionnetjes 2022 !!! (For English, see below)

Het jaarlijkse Jeugdtoernooi van de Pionnetjes wordt zoals gebruikelijk gespeeld in de CON Wereldschool, De Meesterstraat 40, Schiedam. In het gebouw zijn dit keer meer lokalen beschikbaar dan voorgaande jaren. Dat betekent dat er plaats is voor 120 deelnemers.

Iedereen die schaken leuk vindt en is geboren in 2004 of later, kan zich inschrijven. Een klik op de button hieronder brengt je naar het inschrijfformulier. Inschrijven moet wel uiterlijk zaterdag 15 oktober 2022 om 22.00 uur gebeuren (aanmelden aan de zaal op de speeldag zelf is niet mogelijk)! Bereikt het aantal inschrijvingen het maximum van 120 deelnemers, dan worden volgende inschrijvingen op een reservelijst geplaatst. De inschrijvingen tot nu toe vind je op de deelnemerslijst, te bereiken via onderstaande button.

Inschrijfformulier 

Deelnemerslijst

Zorg dat je er op tijd bent, dat is uiterlijk 13.00 uur!!!

 • Te laat? Zie je onderweg aankomen dat je niet op tijd bent, bel dan 06-12.551.089.
 • Om 13.00 uur niet aanwezig of niet gebeld? Dan wordt jouw plek aan iemand van de reservelijst gegeven.
 • Ingeschreven maar alsnog verhinderd? Niet mailen maar meteen bellen naar 06-16.243.120. En op de speeldag zelf bellen naar 06-12.551.089. 

Niet opkomen zonder bericht van verhindering levert een rode kaart op. Dat betekent dat je het volgende Grand Prix toernooi niet mee mag doen (of er moet aantoonbaar sprake zijn geweest van overmacht).

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00

en dient bij binnenkomst te worden voldaan. DRINGEND VERZOEK om gepast te betalen.

Vooraf betalen is ook mogelijk en heeft de voorkeur.

Daarom zal in de week voorafgaande aan het toernooi een tikkie worden gestuurd naar het email adres dat bij het inschrijven is opgegeven.  

Prijzen:

 • Geldprijzen bij de vierkampen voor de nummers 1 en 2.
 • Bekers en/of medailles bij de zeskampen voor de nummers 1, 2 en 3 en bij de achtkampen voor de nummers 1, 2, 3 en 4.

De prijsuitreiking wordt uiterlijk rond 17.15 uur verwacht.

Speeltempo per persoon per partij   

 • Vierkampen (voor de sterkste spelers): 30 minuten en 5 seconden increment
 • Zeskampen (voor de gemiddeld sterke spelers): 15 minuten en 5 seconden increment
 • Achtkampen (voor de overige spelers): 10 minuten en 5 seconden increment

Contactpersonen

 • Youri Verlinde, toernooidirecteur
 • Philip Westerduin, wedstrijdleider en arbiter/scheidsrechter
 • Hans van den Beukel, jeugdleider RSB

Ratingverwerking

De uitslagen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor verwerking in de KNSB-jeugdratinglijst.

Meer info

Op de speciale toernooiflyer van de Pionnetjes.

 

Information in English

Sunday afternoon, October 16, 1 p.m.: the Youth Tournament of the Pawns 2022!!! 

The annual Youth Tournament of the Pawns is played as usual in the CON Wereldschool, De Meesterstraat 40, Schiedam. This time, more rooms are available in the building than in previous years. This means that there is room for 120 participants.

Anyone who likes chess and was born in 2004 or later can register. A click on the button below will take you to the registration form.

Registration must be done no later than Saturday, October 15, 2022 at 10 p.m. (registration at the venue on the match day itself is not possible)!

If the number of registrations reaches the maximum of 120 participants, subsequent registrations will be placed on a reserve list. The registrations so far can be found on the list of participants, which can be reached via the button below.

Registration form 

Participant list

Make sure you are there on time, that is no later than 13.00 o’clock!!!

 • Too late? If you see that you are not on time on the way, call 06-12.551.089.
 • Not present at 13.00 or not called? Then your place will be given to someone on the reserve list.
 • Registered but still unable to attend? Do not email but call immediately on 06-16.243.120. And on the match day itself, call 06-12.551.089

Failure to show up without notice will result in a red card. This means that you are not allowed to participate in the next Grand Prix tournament (or there must have been demonstrable force majeure).

The registration fee is € 5.00

and must be paid on arrival. URGENT REQUEST for exact payment.

Payment in advance is also possible and preferred.

Therefore, in the week prior to the tournament, a payment request (in Dutch: tikkie) will be sent to the email address that was provided when registering.

Prizes:

 • Cash prizes in the quadrathlon (camps with four players) for the numbers 1 and 2.
 • Cups and/or medals in the hexathlon (camps with six players) for the numbers 1, 2 and 3 and in the eight camps for the numbers 1, 2, 3 and 4.

The award ceremony is expected around 5.15 pm at the latest.

Playing tempo per person per party

 • Quadrathlon (for the strongest players): 30 minutes and 5 seconds increment
 • Hexathlon (for the moderately strong players): 15 minutes and 5 seconds increment
 • Eight camps (for the other players): 10 minutes and 5 seconds increment

Contacts

 • Youri Verlinde, tournament director
 • Philip Westerduin, match director and arbiter/referee
 • Hans van den Beukel, youth leader Rotterdam Chess Federation

Rating Processing

The results will be passed on to the Royal Dutch Chess Federation (KNSB) for processing in the KNSB youth rating list.

More info

On the special tournament flyer of the Pawns.