R.S.R. Ivoren Toren


Opgericht 24 oktober 1919

Centraal e-mail adres: nieuws@rsrivorentoren.nl

Homepage: www.rsrivorentoren.nl

 

Speellokaal:

De Nieuwe Banier, Banierstraat 1, 3032 PA Rotterdam.

Aanvangstijd jeugd 18.45-20.00 uur. Aanvangstijd: 20.00 uur. Speelavond: Vrijdag

Bereikbaar:

Zie: http://www.rsrivorentoren.nl/info.htm

 

Bestuur:

Wouter Scheffer (voorzitter)

tel. 010-4155322 / 06-53401847

e-mail: helewout@xs4all.nl

 

Arrian Rutten (secretaris)

tel. 06-55964897

e-mail: arrian.rutten@hccnet.nl

 

Bas Muntslag (penningmeester)

tel. 06-40112911

e-mail: penningmeester@rsrivorentoren.nl

 

Leonardo Ayala (wedstrijdleider extern)

tel. 06-40832010

e-mail: odranoe50@hotmail.com

 

Michael Fung (wedstrijdleider intern)

tel. 06-12061547

e-mail: mfung1985@gmail.com

 

Angelo Ayala (jeugdleider)

tel. 06-57591646

e-mail: jeugdleider@rsrivorentoren.nl

 

Jason Zondag (redactie clubblad De Schakelaar)

tel. 06-10903087

e-mail: jat.zondag@online.nl