Reglement


Over ons

ChessMates™ is een initiatief bedacht door Jurriaan Kien. In 2013 organiseerde hij een internationaal jeugdschaaktoernooi tussen jonge schakers uit de regio Rotterdam, zijn geboortestad, en Parijs, de stad van zijn hart. Het succes ging verder en tussen 2013 en 2019 volgden er nog meer schaaktoernooien in Rotterdam, Moermansk, Parijs, Asnières (Frankrijk), Cardiff (Wales), Birmingham en Glasgow. Deze toernooien werden gegeven onder begeleiding en deelname van de stichting Pathena Rotterdam, de BASARMO Logistics Group in Rotterdam, het schaakcomité van Parijs (Comité Départemental des Echecs de Paris), de Mourmansk Chess Region, de Glomey Bloodsworth Trust (Engeland) en de Ligue d'Ile-de-France des Echecs. (Ile-de-France Schaakcompetitie)

De basisprincipes van ChessMates™
  1. Het doel van ChessMates™ is om jonge talenten te helpen in hun ontwikkeling door voor hen internationale schaakwedstrijden (in teamverband) te organiseren. Hierbij is vriendschap en respect tussen jonge schakers met verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten van groot belang.
  2. ChessMates™ is een non-profitorganisatie.
  3. Nieuwe leden van het ChessMates™ team worden voornamelijk geselecteerd op basis van hoe gepassioneerd de jonge schakers zijn, en hoeveel ze van het spel houden. Deze spelers hoeven niet persé de ambitie te hebben om professionele schakers te worden.
  4. De competities zullen alleen tussen teams plaatsvinden en worden in principe alleen in de steden of regio's van de ChessMates™ teams gehouden. Elk team bestaat uit tien (10) spelers met twee (2) spelers per categorie. De categorieën zijn: U12, U14, U16, U18 en U20.
  5. In elk ChessMates™ team zit minstens 1 meisje en 1 jongen.
  6. De leden van de ChessMates™ familie doen hun best om het ChessMates™-handelsmerk uit te dragen.
  7. Ieder lid van de ChessMates™ familie spant zich in om elke drie (3) jaar een ChessMates™ toernooi in de eigen regio te organiseren.
  8. Leden van de ChessMates™-familie hebben het recht om het ChessMates™-handelsmerk inclusief logo voor hun team te gebruiken voor reclame- en financieringsdoeleinden.
  9. De leden van de ChessMates™ familie worden uitgenodigd voor de toernooien die door andere leden worden georganiseerd.
  10. Deel uitmaken van de ChessMates™ familie vraagt de naleving van deze basisprincipes.
DE REGELS VOOR DE INTERNATIONALE JEUGDSCHAAKTOERNOOIEN VAN CHESSMATES
1. Overzicht

1.1 Deze regels voor Internationale Jeugdschaaktoernooien van Chess Mates worden hierna de “regels” genoemd.

1.2 Een internationaal jeugdschaaktoernooi van ChessMates wordt aangeduid als ChessMates International Youth Tournament ("het toernooi").

1.3 Het toernooi staat open voor het IDF-jeugdteam uit Frankrijk, het jeugdteam van de Rotterdamse Schaakbond uit Nederland, de Regio Murmansk Youth Chess Team en het Irish Youth Team (ICU) uit Ierland (de "leden").

1.4 Bovendien staat het toernooi open voor elk team uit een ander land, regio of stad, dat wordt uitgenodigd door het lid dat het toernooi organiseert (“gastheer”).

2. Controlecomité

2.1 De leden zijn actieve leden van de Chess Mates Association, gevestigd in Monaco.

2.2 De controlecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger van elk lid dat aan de wedstrijd deelneemt, die elk één stem hebben.

2.3 De voorzitter van het bestuur van de ChessMates Association treedt op als voorzitter. In geval van gelijke stemmen over een kwestie, heeft de voorzitter een tweede en beslissende stem.

2.4 Wanneer andere uitgenodigde teams deelnemen aan een toernooi, verwelkomt de commissie één vertegenwoordiger zonder stemrecht van die teams in het jaar van het toernooi.

2.5 De commissie komt elk jaar in de loop van het toernooi bijeen.

2.6 Op elke vergadering zal het comité:

(i) De gastheer benoemen voor het volgende jaar of de aankomende jaren, in overeenstemming met een door de controlecommissie goedgekeurd rooster.

(ii) Op de hoogte worden gehouden door de ChessMates Association over eventuele subsidies, geschenken of sponsors die beschikbaar zijn voor het toernooi van het volgende jaar.

(iii) Beslissen over eventuele wijzigingen aan deze regels en/of de opmerkingen over het organiseren van het internationale ChessMates jeugdschaaktoernooi die altijd per e-mail door een lid aan de andere leden zijn voorgesteld. Dit gebeurt ten minste 15 kalenderdagen vóór de datum van de jaarvergadering.

3. Jaarlijkse Bijeenkomst

De voorzitter van het controlecomité is verantwoordelijk voor het afgeven, uiterlijk veertien kalenderdagen vóór een vergadering van het controlecomité, van een agenda met de belangrijkste punten die op de vergadering zullen worden besproken.

4. Gastheer

De gastheer zal bij elk toernooi:

4.1 Uitnodigingen versturen aan de leden en de andere uitgenodigde teams (“Deelnemende Teams”). Dit gebeurt niet later dan 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het toernooi plaatsvindt.

4.2 Zorgen voor het adequate ontvangst en de huisvesting van spelers en de begeleidende volwassenen. De gastheer doet dit in alle gastvrijheid.

4.3 Redelijke inspanningen leveren om sponsoring en/of subsidies te verkrijgen naast de sponsoring van de Chess Mates Association, indien beschikbaar.

4.4 Redelijke inspanningen leveren om maximale media-aandacht voor het toernooi te krijgen op zowel sociale media als andere media. (Kranten, schaaktijdschriften, tv-uitzendingen, enz.)

4.5 Betalen voor de huisvesting van de voorzitter van het comité.

4.6 Zorgen voor de beschikbaarheid van vegetarische maaltijden, als hier vraag naar is.

4.7 Zorgen voor live verslaggeving van alle spelers op internet via Chess24 of een ander vergelijkbaar internet platform.

4.8 Verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van het toernooi in overeenstemming met deze regels en de opmerkingen over het organiseren van het aan dit reglement gehechte ChessMates International Youth Tournament.

5. Deelname

5.1 Het internationale ChessMates jeugdschaaktoernooi zal, tenzij het controlecomité anders beslist, plaatsvinden met zes (6) teams in maart van elk jaar.

5.2 Wanneer zes of minder teams deelnemen, zal elk team één wedstrijd tegen elk ander team spelen.

5.3 Als er meer dan zes teams deelnemen, wordt het toernooi georganiseerd met voorlopige en finalepoules en in totaal minimaal vijf ronden. De voorlopige poules zijn gebaseerd op de rating van de spelers in het huidige toernooi. Indien dit niet mogelijk is, worden de voorlopige poules gebaseerd op de resultaten uit het voorgaande jaar. Als alternatief is een all-play-all systeem met meer dan zes teams toegestaan.

5.4 De volgorde van spelen wordt bepaald door een loting. Dit moet zo worden geregeld dat de hoogste twee teams van het voorafgaande jaar elkaar ontmoeten in de laatste ronde.

5.5 Alle competities zullen uit een even aantal teams bestaan.

6. Structuur van de teams

6.1 Elk team bestaat uit tien (10) spelers met ten minste één meisje en één jongen voor elk team. Dit gaat als volgt:

Op bord 1 & 2 spelen spelers die op 1 januari van het jaar van het toernooi jonger dan 20 waren.

Op bord 3 & 4 spelen spelers die op 1 januari van het jaar van het toernooi jonger dan 18 waren.

Op bord 5 & 6 spelen spelers die op 1 januari van het jaar van het toernooi jonger dan 16 waren.

Op bord 7 & 8 spelen spelers die op 1 januari van het jaar van het toernooi jonger dan 14 waren.

Op bord 9 & 10 spelen spelers die op 1 januari van het jaar van het toernooi jonger dan 12 waren.

De deelnemende teams mogen niet meer spelers meenemen dan het aantal zoals hierboven gedefinieerd. Reserves zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

6.2 Speelvolgorde

Elk team zal gedurende het hele toernooi dezelfde speelvolgorde aanhouden. Deelnemende teams zullen de gastheer op de hoogte stellen van de namen van hun spelers en andere relevante informatie. Uiterlijk drie weken voor aanvang van het toernooi moet dit rond zijn. De gastheer zal de namen ten minste twee weken van tevoren doorgeven aan alle teams.

7. Puntsysteem

7.1 Elk team scoort drie (3) punten per gewonnen wedstrijd, twee (2) punten per gelijkspel en één (1) punt voor elke verloren wedstrijd.

7.2 Elk team scoort één (1) punt per gewonnen wedstrijd, een halve (0,5) punt per gelijkspel en nul (0) punten voor elke verloren wedstrijd.

7.3 De winnaar van het toernooi is het team dat de meeste punten scoort.

7.4 Gelijkspel wordt op de volgende manier opgelost:

(a) Resultaat van een wedstrijd tussen twee teams:
Indien gelijkspel, op spelpunten
Bij gelijke spelpunten, is het laagste bordnummer met een overwinning beslissend.
Indien het nog steeds gelijk is, blijft het team dat de beker in het vorige toernooijaar heeft gewonnen de houder van de beker.
Als het nog steeds gelijk is, wordt er geloot.

(b) Tussen drie of meer teams:
Op spelpunten.
Als de hoogste spelpunten tussen twee teams gelijk zijn, is het laagste bordnummer met een overwinning beslissend.
Indien het nog steeds gelijk is, blijft het team dat de beker in het vorige toernooijaar heeft gewonnen de houder van de beker.
Als het nog steeds gelijk is, wordt er geloot.

7.5 Het winnende team krijgt de beker en de verantwoordelijkheid om deze zorgvuldig te bewaren. Bij het volgende toernooi komt de beker weer terug.

8. Speeltijd

Het speeltempo is alle zetten in negentig (90) minuten met een verhoging van dertig (30) seconden vanaf zet één (1).

9. Voorschriften

Het toernooi wordt geregeerd door de destijds geldende F.I.D.E.-schaakregels, met uitzondering van de gewijzigde regels van ChessMates.

10. Regelwijzigingen

Geen enkele wijziging van dit reglement is geldig zoals in overeenstemming met artikel 2.6 (iii). Tenzij de voorzitter, zoals aangegeven, schriftelijke kennisgeving van een dergelijke wijziging aan de leden van het controlecomité doorgeeft.

Laatste update van de regels: Maart 2020