Privacy-verklaring


Privacy-verklaring van de Rotterdamse Schaakbond

1. Introductie

De Rotterdamse Schaakbond (de “RSB“) is de beheerder van de website www.r-s-b.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de RSB persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de RSB.

De RSB zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De RSB houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de RSB worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de RSB verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de RSB ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van de RSB (beschikbaar via de website), op de formulieren van de aangesloten verenigingen, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens).

Verder verzamelt de RSB persoonsgegevens met betrekking tot de door de schaakspelers behaalde prestaties, zoals rating en wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De RSB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de RSB, inclusief maar niet beperkt tot
 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te sturen;
 3. voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 4. het organiseren van schaakwedstrijden;
 5. het bijhouden van uitslagen en standen;
 6. het berekenen en publiceren van ratinglijsten;
 7. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bij de RSB aangesloten (lokale) schaakverenigingen en de overkoepelende KNSB, voor zover de schaakspelers bij zulke verenigingen en/of bonden zijn aangesloten. Daarnaast verstrekt de RSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de RSB, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de RSB verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De RSB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De RSB kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De RSB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De RSB neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de RSB kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De RSB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De RSB raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de RSB kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De RSB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bondsbureau. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de RSB behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de RSB via het mailadres secretaris@r-s-b.nl.